Unieważnienie postępowania na dostawę programu do obsługi warsztatu motocyklowego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam,  że Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania przetargowego na : „Dostawa programu do obsługi warsztatu motocyklowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1           w Gdyni” realizowana  w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086),  nie złożono żadnej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 11.01.2021