Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni - tzw. Kacze Buki"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie prac geodezyjnych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania: „Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack Gdyni - tzw. Kacze Buki” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 4, przez NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdańsk, z ceną ryczałtową brutto 699 624,00 zł.
Oferta nr 4 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, doświadczenie  osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40 %.  Oferta nr 4 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 8,00 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono cztery oferty.
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy: biuro Projektow Budownictwa Komunalnego s.a., ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
cena: 951 355,80 zł brutto - 3,84 pkt
doświadczenie  osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wykazane: 4 zadania, punktowane: 2 zadania - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,84 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum Vemers sp. z o.o. sp.k. uL. Turzycowa 39/35, 80-174 Gdańsk i Neret s.c. M. Waniewski i J.Zdroik, ul. Grodzka 13, 80-841 Gdańsk
cena: 1 261 050,00 -1,19 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadań, punktowane: 2 zadania - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 3,19 pkt

Oferta nr 3
nazwa i adres wykonawcy: Konsorcjum Urban Media Ewa Urban, Al. Niepodległości 13/73, 02-653 Warszawa i REM Projekt Marcin Łukasiewicz, ul. Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice
cena: 1 396 725,00 -0,02 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadań, punktowane: 4 zadania - 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,02 pkt

Oferta nr 4
nazwa i adres wykonawcy: Nevora Projekt Łukasz Dawidowski, ul. Szymanowskiego 18/28, 80-280 Gdańsk
cena: 699 624,00 -6,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadań, punktowane: 2 zadania - 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 06.05.2021
Data udostępnienia informacji: 06.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2021 10:37 Aktualizacja treści Grzegorz Baranowski