Nasadzenia na kwietnikach sezonowych Miasta Gdyni

Gdynia, dnia 20.01.2021 roku

UD.271.8.2020
 
 
dot.: przetargu nieograniczonego na usługę nasadzeń na kwietnikach sezonowych Miasta Gdyni.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nasadzeń na kwietnikach sezonowych Miasta Gdyni, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:

oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych Malwa sp. z o.o.
ul. Rewerenda 32
80-209 Chwaszczyno

część 2: 87 372 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
 
oferta nr 2

Platan-Gdynia s.c.
Ewa Ostrzyniewska-Patyna, Tomasz Zabłocki
ul. Amona 26
81-601 Gdynia

część 1: 243 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin realizacji wymiany roślin na wezwanie zamawiającego– 40%

 
Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 21.01.2021
Data udostępnienia informacji: 21.01.2021