Naprawa korpusu drogowego ul. Zofii Nałkowskiej w rejonie przepustu P5 w ciągu Potoku Źródło Marii w Gdyni

                                                                    OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie  robót  budowlanych pn: „Naprawa korpusu drogowego ul. Zofii Nałkowskiej w rejonie przepustu P5 w ciągu Potoku Źródło Marii w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, z ceną ryczałtową brutto: 1 938 175,90 zł.
 
            Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty
Zamawiający zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwrócił się do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, tj. do dnia 03.03.2021 r., nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą  Wykonawca składający ofertę nr 2: PRIM Sp z o o, ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.
W związku z powyższym, oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca składający tę ofertę nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
            Pozostałe Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 30.12.2021r.: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: 15 %, okres udzielonej gwarancji 5 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5%.
 
            Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie.  Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,90 pkt.
 
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1  - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce:
cena oferty brutto -1 938 175,90 – 6,00 pkt
okres wykonania – 15 tygodni – 1,50 pkt
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – wskazane 4 zadania cztery punktowane -1,50 pkt
okres udzielonej gwarancji – 5 lat – 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 5 % -0,40 pkt
razem pkt: 9,90 pkt

Oferta nr 2 - PRIM Sp z oo, ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk - nie podlega punktacji-oferta odrzucona  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Oferta nr 3 – Poleko Budownictwo Sp. z o o, ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk:
cena oferty brutto -1 999 702, 38 -5,81 pkt
okres wykonania - 20 tygodni – 0,00 pkt
doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia –wskazane 4 zadania cztery punktowane -1,50 pk
okres udzielonej gwarancji - 5 lat – 0,50 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 7% -0,50 pkt
razem pkt: 8,31 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.03.2021
Data udostępnienia informacji: 23.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2021 09:51 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
23.03.2021 09:49 Dodanie informacji Anna Stankiewicz