Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2021-2024


 OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  SA.271.199.2020
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza  Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2021r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego EZP 153/20, przeprowadzonego w dniu 2021-02-16 w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 221.000€ na usługę Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych na lata 2021-2024” opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 250-625201 z dnia 2020-12-23, zmienionego ogłoszeniem nr 2021/S 020-047575 z dnia 2021-01-29.
 
·         Część 01 zamówienia – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA
 
·         Część 02 zamówienia – Konsorcjum Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA  i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA;
 
·         Część 03 zamówienia – Konsorcjum Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA  i Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA;
 
·         Część 04 zamówienia – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group;
 
·         Część 05 zamówienia – brak ofert;
 
·         Część 06 zamówienia – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group;
 
·         Część07 zamówienia – Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA.
 
Poniżej zestawienie ofert Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wraz z przyznaną im punktacją wg przyjętych kryteriów oceny ofert:
 
Punktacja poszczególnych ofert :
Część I
nazwa wykonawcy
Konsorcjum PZU S.A. i TUiR Warta S.A. adres wykonawcy:Ul. Arkońska 6 A4 ,80-347 Gdańsk
cena: 2.639.999,58 zł  pkt 88,60
Fakultatywna Klauzula Dodatkowej Sumy Ubezpieczenia 1,50, pkt 1,50
Klauzula Eib 73 A – Fakultatywna /Klauzula Zasady Proporcji (Klauzula Leeway)/ 1,50, pkt 1,50
RAZEM PUNKTÓW :  91,60
 
nazwa wykonawcy
Uniqa TU SA, adres wykonawcy: Ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
cena: 2.411.370,06 zł , pkt. 97,00
Fakultatywna Klauzula Dodatkowej Sumy Ubezpieczenia: 1,50, pkt 1,50
Klauzula Eib 73 A – Fakultatywna /Klauzula Zasady Proporcji (Klauzula Leeway)/ 1,50, pkt 1,50
RAZEM PUNKTÓW : 100
 
nazwa wykonawcy
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, adres wykonawcy: ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
 02-685 Warszawa 
cena: 2.696.687,79 zł, pkt. 86,74
Fakultatywna Klauzula Dodatkowej Sumy Ubezpieczenia 1,50, pkt 1,50
Klauzula Eib 73 A – Fakultatywna /Klauzula Zasady Proporcji (Klauzula Leeway)/ 1,50, pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 88,24
 
Część II
nazwa wykonawcy
Konsorcjum PZU S.A. i TUiR Warta S.A., adres wykonawcy: Ul. Arkońska 6 A4 , 80-347 Gdańsk
cena : 2.160.000,00 zł, pkt. 97,00
zwiększenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla OC za tzw. czyste straty finansowe 1,50, pkt. 1,50
zwiększenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla OC za tzw. OC zarządcy dróg 1,50, pkt. 1,50
RAZEM PUNKTÓW : 100,00
 
nazwa wykonawcy
Uniqa TU SA, adres wykonawcy : Ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
cena : 2.235.000,00 zł, pkt. 93,74
zwiększenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla OC za tzw. czyste straty finansowe 1,50, pkt 0,00
zwiększenie podlimitu sumy gwarancyjnej dla OC za tzw. OC zarządcy dróg publicznych 1,50, pkt 1,50
RAZEM PUNKTÓW : 95,24
 
 
Część III
nazwa wykonawcy
Konsorcjum PZU S.A. i TUiR Warta S.A., adres wykonawcy: Ul. Arkońska 6 A4 , 80-347 Gdańsk
cena : 112.941,18 zł, pkt 97,00
Wzrost sumy gwarancyjnej 3,0, pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 97,00
 
 
Część IV
nazwa wykonawcy
InterRisk TU S.A., adres wykonawcy : Ul. Piastowska 11,  80-332 Gdańsk
cena : 55.198,50 zł, pkt 97,0
Zwiększenie sumy ubezpieczenia w ryzyku NNW  3,00, pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 97,0
 
Część V
Brak ofert – unieważnienie
 
Część VI
nazwa wykonawcy : PZU S.A. , adres wykonawcy: Ul. Arkońska 6 A4 , 80-347 Gdańsk
cena : 397.875,99 zł, pkt 73,75
Klauzula zassania wody do silnika 1,50, pkt 1,50
Klazula wypłaty odszkodowania w przypadku utraty kluczy 1,50, pkt 1,50
RAZEM PUNKTÓW : 76,75
  
nazwa wykonawcy
InterRisk TU S.A., adres wykonawcy : Ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk
cena : 302.494,41 zł, pkt 97,00
Klauzula zassania wody do silnika 1,50, pkt 1,50
Klazula wypłaty odszkodowania w przypadku utraty kluczy 1,50, pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 98,50
 
nazwa wykonawcy
Concordia Polska TU S.A, adres wykonawcy : Ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań
cena : 573.999,00 zł, pkt 0,00
Klauzula zassania wody do silnika 1,50, pkt 0,00
Klazula wypłaty odszkodowania w przypadku utraty kluczy 1,50, pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 0,00
 
Część VII
nazwa wykonawcy PZU S.A. , adres wykonawcy : Ul. Arkońska 6 A4 , 80-347 Gdańsk
cena : 471.534,84 zł, pokt 97,00
Assistance - wariant podstawowy zgodnie z owu 1,50, pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 97,00
 
nazwa wykonawcy InterRisk TU S.A., adres wykonawcy: Ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk
cena : 655.215,42 zł, pkt 69,81
Assistance - wariant podstawowy zgodnie z owu 1,50 , pkt 0,00
RAZEM PUNKTÓW : 69,81
 
Uzasadnienie wyboru:
oferty najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), spełniające warunki udziału w postępowaniu, zgodne
z SIWZ pn. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych
i pomocniczych na lata 2021-2024”.
 
Działając na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy o PZP, Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Concordia Polska TUW w zakresie Części 06 zamówienia. Treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ, tj. Wykonawca nie przedstawił oferty w odniesieniu do ubezpieczenia AC dla pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 2 ton oraz ubezpieczenia AC dla pojazdów quad poprzez brak uzupełnienia Formularza cenowego w kolumnach „SU AC z wyposażeniem dodatkowym”, „stawka AC” oraz „składka łącza AC” za ubezpieczenie grupy ww. pojazdów.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2021 11:37 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska