Iluminacja pomnika Józefa Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo południowym w Gdyni - roboty budowlane

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w związku z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji „Maszty” na Molo południowym w Gdyni.” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W wyniku ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 769667-N-2020 z dnia 28.12.2020 r. o zamówieniu polegającym na wykonaniu robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i Instalacji „Maszty” na Molo południowym  w Gdyni”, została złożona jedna oferta. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 164 059,95 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 05.02.2021
Data udostępnienia informacji: 05.02.2021
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2021 11:55 Dodanie informacji Grzegorz Baranowski