Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022

OGŁOSZENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA  EZP  SA.271.30.2020
 
 
Na podstawie art. 91 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 20 lipca 2021r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w dniu 2021-06-17 w trybie dialogu konkurencyjnego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn: Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022
 
Część I –
W postępowaniu złożono 4 oferty:
nazwa wykonawcy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
adres wykonawcy
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
cena (składka ubezpieczeniowa)
12 870 644,40 zł
70,14 pkt
warunki ubezpieczenia
(akceptacja klauzul fakultatywnych)
6 z 57 klauzul fakultatywnych za łącznie 12 punktów (z max 150 pkt)
3,00 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW
73,14 pkt
 
nazwa wykonawcy
Unum Życie TUiR S.A.
adres wykonawcy
al. Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
cena (składka ubezpieczeniowa)
12 641 241,60 zł
71,41 pkt
warunki ubezpieczenia
(akceptacja klauzul fakultatywnych)
46 z 57 klauzul fakultatywnych za łącznie 113 punktów (z max 150 pkt)
28,25 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW
99,66 pkt
 
nazwa wykonawcy
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
adres wykonawcy
Rodziny Hiszpańskich 8
02-685 Warszawa
cena (składka ubezpieczeniowa)
12 036 528,00 zł
75,00 pkt
warunki ubezpieczenia
(akceptacja klauzul fakultatywnych)
27 z 57 klauzul fakultatywnych za łącznie 77 punktów (z max 150 pkt)
19,25 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW
94,25 pkt
 
nazwa wykonawcy
Compensa T.U. na Życie S.A. Vienna Insurance Group
adres wykonawcy
Aleje Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa
cena (składka ubezpieczeniowa)
12 651 324,00 zł
71,36 pkt
warunki ubezpieczenia
(akceptacja klauzul fakultatywnych)
22 z 57 klauzul fakultatywnych za łącznie 65 punktów (z max 150 pkt)
16,25 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW
87,61 pkt
 
 
Zamówienie zostało udzielone firmie:
Unum Życie TUiR S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 16.08.2021r., zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Część II
W postępowaniu złożono 1 ofertę:
 
nazwa wykonawcy
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
adres wykonawcy
Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
cena (składka ubezpieczeniowa)
5 195 472,00 zł
90,00 pkt
warunki ubezpieczenia
(akceptacja klauzul fakultatywnych)
5 z 5 klauzul fakultatywnych za łącznie 100 punktów (z max 100 pkt)
10,00 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW
100,00 pkt
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający zawiadamia, że dokonał unieważnienia w zakresie części 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022” - Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników (CPV - 66512200) . Unieważnienie następuje zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na fakt, że cena oferty złożonej przez PZU Życie SA (5 195 472 zł) przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (4 060 000 zł).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 20.07.2021
Data udostępnienia informacji: 20.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.07.2021 15:27 Dodanie informacji Hanna Smyczyńska