Budowa ulicy Necla w Gdyni

OGŁOSZENIE WYNIKU

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa ulicy Necla w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 2, przez MTM s.a. ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 2 054 130,40 zł.
            Oferta nr 2 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji 14%, okres wykonania zamówienia 10 %, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 10 %, ryzyko wykonania robót dodatkowych 6%. Oferta nr 2 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,40 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono cztery oferty. Oferta nr 1  (złożona przez WPRD Gravel sp. z o.o.) i oferta nr 4 (złożona przez Hydro-Mag sp. z o.o.) zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7a) ustawy Pzp. Zamawiający wezwał wyżej wymienionych Wykonawców do przedłużenia terminu związania ofertą na co nie wyrazili oni zgody. Zamawiający odstąpił od przyznawania punktów wyżej wymienionym Wykonawcom w ramach kryteriów zawartych w SIWZ.    
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy: Firma Budowlano-Drogowa MTM s.a.
cena: 2 054 130,40 zł brutto - 6,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat - 1,40 pkt
okres wykonania: 20 tygodni -1,00 pkt
doświadczenie i kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wykazane: 4 zadań, punktowane: 4 zadania - 1,00 pkt
ryzyko wykonania robót dodatkowych: 0% -0,00 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW: 9,40 pkt
 

Oferta nr 3
nazwa i adres wykonawcy: Eurovia Polska  s.a.
cena: 2 314 279,31 -5,24 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat -1,40 pkt
okres wykonania: 20 tygodni -1,00 pkt
doświadczenie i kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wykazane: 4 zadań, punktowane: 4 zadania - 1,00 pkt
ryzyko wykonania robót dodatkowych: 7,01% - 0,60 pkt
 
RAZEM PUNKTÓW: 9,24 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Grzegorz Baranowski
Ostatnio zmodyfikował: Grzegorz Baranowski
Data wytworzenia informacji: 14.01.2021
Data udostępnienia informacji: 14.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.01.2021 12:30 Dodanie informacji Grzegorz Baranowski