Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa ul. Sterników w Gdyni wraz z odcinkiem ul. Szyprów od skrzyżowania z ul. Sterników do rzeki Kaczej”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: Eurovia Polska SA, ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto 2 264 460,64 zł.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji 10%, okres wykonania  10 %, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 15%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę - Eurovia Polska SA, ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 8,93 pkt.

Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
Cena oferty brutto - 1 994 090,63 zł – 5,77 pkt
Okres wykonania – 26 tygodni – 0,20 pkt
Okres gwarancji – 5 lat – 1,00 pkt
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – osoba z upr. w branży drogowej : podane 2 zadania, punktowane 2; osoba z upr. w branży sanitarnej: podane 2 zadania, punktowane 1 – 1,20 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 7,01 % - 0,50 pkt
Razem: 8,67 pkt

Oferta nr 2 - ZUK Sp. z o.o., Glincz, ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo
Cena oferty brutto - 1 920 566,28 zł – 6,00 pkt
Okres wykonania – 26 tygodni – 0,20 pkt
Okres gwarancji – 5 lat – 1,00 pkt
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – osoba z upr. w branży drogowej: podane 1 zadanie, punktowane 0; osoba z upr. w branży sanitarnej: podane 2 zadania, punktowane 0 – 0,00 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 7,01 % - 0,50 pkt
Razem: 7,70 pkt

Oferta nr 3 - Eurovia Polska SA, ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Cena oferty brutto - 2 264 460,64 zł – 4,93 pkt
Okres wykonania – 18 tygodni – 1,00 pkt
Okres gwarancji – 5 lat – 1,00 pkt
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – osoba z upr. w branży drogowej : podane 2 zadania, punktowane 2; osoba z upr. w branży sanitarnej: podane 2 zadania, punktowane 2 – 1,50 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 7,01 % - 0,50 pkt
Razem: 8,93 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 17.03.2021
Data udostępnienia informacji: 17.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.03.2021 13:12 Dodanie informacji Dominika Wojtunik