Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

(powtórny wybór oferty najkorzystniejszej)


Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni” w wyniku powtórzenia czynności oceny podmiotowej jako najkorzystniejsza ponownie została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce z ceną ryczałtową brutto 15 587 262,56 zł.


Po unieważnieniu czynności oceny podmiotowej i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający po dokonaniu ponownej oceny podmiotowej jako najkorzystniejszą wybrał ponownie ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie. Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,70 pkt.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: Eurovia Polska S.A, Bielany Wrocławskie, ul.Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce
cena: 15 587 262,56 zł brutto -6,00 pkt
okres wykonania: 35 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji-5 lat-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wskazane sześć zadań, sześć punktowanych-1,70 pkt
Razem: 9,70 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy-Wodkan-Grzenkowicz Sp. z o.o. ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy- nie podlega punktacji-oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych
cena: 18 790 710,00 zł brutto
okres wykonania: 48 tygodni
okres udzielonej gwarancji:5 lat
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wskazane sześć zadań

Oferta nr 3
nazwa wykonawcy
STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena: 17 276 603,89 zł brutto-5,35 pkt
okres wykonania-48 tygodni-0,30 pkt
okres udzielonej gwarancji-5 lat-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia:wskazane sześć zadań,sześć punktowanych- 2,00 pkt
Razem: 8,65 pktSPROSTOWANIE
OGŁOSZENIA O WYNIKU Z DNIA 14.04.2021R.
(powtórny wybór oferty najkorzystniejszej)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską.
W ogłoszeniu o wyniku (powtórny wybór najkorzystniejszej oferty) zamieszczonym w dniu 14.04.2021r. błędnie podano wartość dla kryterium okres wykonania dla oferty nr 3 złożonej przez Wykonawcę STRABAG Sp. z o.o.
Stosownie do informacji z otwarcia ofert dla powyższego zadania zamieszczonej w dniu 18.02.2021, zamiast podanych 48 tygodni winno być 42 tygodnie. Punkty przyznane Wykonawcy STRABAG Sp. z o.o. policzone zostały dla poprawnej wartości, tj. 42 tygodni tak więc ogólna liczba punktów dla oferty nr 3 jest poprawna i pozostaje bez zmian.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 14.04.2021
Data udostępnienia informacji: 14.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.04.2021 15:11 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
14.04.2021 14:34 Dodanie informacji Anna Stankiewicz