„Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”

                                   OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
                  Dotyczy:   przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce z ceną ryczałtową brutto 15 587 262,56 zł.
 
            Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.
 
           Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę - Wodkan-Grzenkowicz Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca składający tą ofertę nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
            Pozostałe Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 17.12.2020r.: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania: 10 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20 %, okres udzielonej gwarancji: 10 %;
 
             W związku z powyższym, najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie.  Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj.  10,00 pkt.
.
Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 

Oferta nr 1 - Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul.Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce

cena: 15 587 262,56 zł brutto - 6,00 pkt
okres wykonania: 35 tygodni – 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - wskazane sześć zadań, sześć punktowanych - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat - 1,00 pkt
Razem: 10,00 pkt
 
Oferta nr 2 - Wodkan-Grzenkowicz Sp. z o.o. ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Prawo zamówień publicznych
 
Oferta nr 3 - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
cena: 17 276 603,89 zł brutto – 5,35 pkt
okres wykonania: 48 tygodni – 0,30 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - wskazane sześć zadań, sześć punktowanych - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 5 lat - 1,00 pkt
Razem: 8,65 pkt
 
Dziękuję za udział w przetargu i zapraszam do złożenia ofert w następnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, organizowanych przez Gminę Miasta Gdyni.


ZAWIADOMIENIE Z DNIA 09.04.2021R. O UNIEWAŻNIENIU

CZYNNOŚCI OCENY PODMIOTOWEJ

I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

 
Dotyczy:    przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni”
 
 
            Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny podmiotowej, dokonane w dniu 01.04.2021 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny podmiotowej w przedmiotowym postępowaniu.
 
Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i oceny podmiotowej:
 
            Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, tj. - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce, w pkt. 4 załącznika nr 1 do SIWZ podał doświadczenie kierownika robót branży konstrukcyjnej uzyskane dla zadania oznaczonego jako 1), tj. „Szacht ze ścian szczelinowych stanowiący obudowę kanału spiralnego w ramach budowy oczyszczalni wód opadowych w Płocku”.
Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający uzyskał informację, że w ramach powyższego zadania, wskazana osoba w przedmiotowym zamówieniu nie została zgłoszona do pełnienia funkcji kierownika robót branży konstrukcyjnej.
Zatem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przyznał niesłusznie punkty w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” .
 
            W świetle dokonanych ustaleń Zamawiający, celem zapewnienia przestrzegania zasad wynikających z ustawy Pzp, w szczególności wynikających z przepisu art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz oceny podmiotowej, a także o powtórzeniu czynności oceny podmiotowej.
            Zamawiający podjął powyższą decyzję opierając się na orzecznictwie, m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonanie uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy Zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem prawa Zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości. (sygn. KIO 1939/10).
Ponadto Izba wskazała na prawo Zamawiającego do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku KIO albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Zgodnie z tym stanowiskiem, celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawsze zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, o czym stanowi art. 7 ust.3 ustawy Pzp (sygn. KIO 2685/10).
           
            W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty i oceny podmiotowej oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 01.04.2021
Data udostępnienia informacji: 01.04.2021
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.04.2021 16:00 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
09.04.2021 15:59 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
09.04.2021 15:53 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
01.04.2021 16:02 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
01.04.2021 16:02 Dodanie informacji Anna Stankiewicz