Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej (II postępowanie)

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej” (II postępowanie)
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: HYDRO‑MAG Sp. z o.o., Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno, z ceną ryczałtową brutto 920 000,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Oferty oceniano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ: cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji 10%, okres wykonania 10 %, doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 14%, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6%. Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - HYDRO-MAG Sp. z o.o., Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,83 pkt.
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 - HYDRO-MAG Sp. z o.o., Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno
Cena ryczałtowa brutto w zł – 920 000,00 zł – 5,83 pkt
Okres udzielonej gwarancji – 5 lat - 1,00 pkt
Okres wykonania - 17 tygodni - 1,00 pkt
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – wskazane 4 zadania, 4 punktowane – 1,40 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 7,01% - 0,60 pkt
Razem: 9,83 pkt
 
Oferta nr 2 - WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o., ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy
Cena ryczałtowa brutto w zł – 1 447 710,00 zł – 2,28 pkt
Okres udzielonej gwarancji – 5 lat - 1,00 pkt
Okres wykonania - 20 tygodni – 0,70 pkt
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – wskazane 4 zadania, 4 punktowane – 1,40 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 7,01% - 0,60 pkt
Razem: 5,98 pkt
 
Oferta nr 3 – konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk – lider, ELGRUNT Sp. z o.o., ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia - partner
Cena ryczałtowa brutto w zł – 894 056,25 zł – 6,00 pkt
Okres udzielonej gwarancji – 5 lat - 1,00 pkt
Okres wykonania - 29 tygodni - 0,00 pkt
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia – wskazane 4 zadania, 4 punktowane – 1,40 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 7,01% - 0,60 pkt
Razem: 9,00 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 16.02.2021
Data udostępnienia informacji: 16.02.2021