Budowa ciągu pieszego pomiędzy ul. Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni-III postępowanie

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na wykonanie zadania pn: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni-III postępowanie”.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „ Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 14 w Gdyni-III postępowanie w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy  FB-Jelcz Sp. z o.o. z siedzibą w Chwaszczynie (80-209), złożona pod nr 1 z ceną ryczałtową brutto 497 233,64 zł.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 30.10.2020r.: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania: 20%, okres udzielonej gwarancji 14 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 6 %
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona pod nr 1 przez spółkę FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45,     80-209 Chwaszczyno. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno:
cena ryczałtowa brutto w zł - 497 233,64 - 6,00 pkt
okres wykonania – 16 tygodni – 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji  – 5 lat – 1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 6% - 0,60 pkt
Razem: 10,00 pkt

Oferta nr 2 – LATO BRUK Eugeniusz Latosiński ul. Mickiewicza 9, 84-220 Strzebielino
cena ryczałtowa brutto w zł - 548 000,00- 6,00 pkt
okres wykonania – 16 tygodni – 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji  – 5 lat – 1,40 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 6% - 0,60 pkt
Razem: 9,39 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021