XXXVI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 22 grudnia 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXVI SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 grudnia 2021 roku
GODZ. 12.00, na platformie zoom
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,

Po otwarciu sesji Rada Miasta pozytywnie przegłosowała wniosek formalny o przerwę w obradach - do dnia 22. grudnia 2021 r., do godz. 14.00

2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa,
5.       Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1. przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym na lata 2021-2023”,
5.2.  zmieniająca Uchwałę nr XXV/834/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Gdyni na lata 2020÷2045”,
5.3. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni,
5.4. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,
5.5. ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za wyżywienie w Środowiskowych Domach Samopomocy prowadzonych przez lub na zlecenie Miasta Gdynia.
5.6. zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia,
5.7. wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za lata 2021 i 2022,
5.8. ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Skośnej w Gdyni,
5.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Króla Jana III,
5.10.                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu garażu podziemnego przy ul. 3 Maja 27-31,
5.11.                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu pomieszczeń użytkowych przy ul. Morskiej 97,
5.12.                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni ul. Wójta Radtkego.
5.13.                     zmiany uchwały Nr III/51/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetowej,
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXXVI sesji Rady Miasta Gdyni
22 grudnia 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.      uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok, AUTOPOPRAWKA
2.      Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2022-2035, AUTOPOPRAWKA
3.      zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4.      zmieniająca Uchwałę Nr XI/392/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni,
5.      przyjęcia zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Gdyni na lata 2021-2024 do realizacji w roku 2022,
6.      ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Harcerskiej w Gdyni
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska                   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 09.12.2021
Data udostępnienia informacji: 09.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2021 12:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.12.2021 12:08 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
16.12.2021 08:32 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2021 10:30 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
09.12.2021 09:19 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska