XXXI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 22-23 czerwca 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXXI SESJI RADY MIASTA GDYNI
22 czerwca 2021 roku
GODZ. 17.00, sala C (budynek III) PPNT
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta,
4.       Wybór komisji skrutacyjnej ds. wyborów wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni,
5.       Wybory wiceprzewodniczących Rady Miasta Gdyni,
6.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana,
7.       Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
8.       Debata nad Raportem o stanie gminy 
9.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
9.1.udzielenia Prezydentowi Miasta Gdyni wotum zaufania
9.2.przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2020.
9.3.zatwierdzenia sprawozdania  z wykonania budżetu Miasta Gdyni w roku 2020,
9.4.zatwierdzenia sprawozdania  finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2020,
9.5.udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2020,
9.6.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1
9.7.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034,
9.8.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Chwarznieńskiej, A. Krauzego i T. Szewczenki
9.9.uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Spacerowej i Orłowskiej
9.10.                   zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
9.11.                   zamiaru zmiany lokalizacji filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów,
9.12.                   zawarcia porozumienia z Gminą Wiejską Kosakowo dotyczącego współpracy przy prowadzeniu kąpieliska Gdynia Babie Doły
9.13.                   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości należące do osoby fizycznej (ul. Wiczlińska),
9.14.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rdestowej
9.15.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej u zbiegu ulic Chwarznieńskiej i Jana Kamrowskiego
9.16.                   wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z oddaniem udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu,
9.17.                   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Lnianej,
9.18.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy Alei Zwycięstwa
9.19.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul. Ujejskiego,
9.20.                   wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej,
 
10.   Interpelacje,
11.   Informacje.
12.   Wolne wnioski.
13.   Ustalenie terminu następnej sesji.
14.   Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
XXXI sesji Rady Miasta Gdyni
22/23 czerwca 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
           
1.                  odwołania skarbnika miasta Gdyni,
2.                  powołania skarbnika miasta Gdyni,
3.                  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów należących do Gminy Miasta Gdyni i usytuowanych poza drogami publicznymi na terenie Gdyni oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na tych parkingach,
4.                  zmieniająca uchwałę nr XXIV/792/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
5.                  przystąpienia do realizacji Projektu o nazwie: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk- Gdynia- Sopot”
6.                  ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Strażackiej w Gdyni,
7.                  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni  na rok szkolny 2021/2022.
8.                  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu „Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz deklaracji o pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
9.                  zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.06.2021
Data udostępnienia informacji: 10.06.2021
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2021 08:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
17.06.2021 08:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
11.06.2021 11:08 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2021 13:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2021 09:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.06.2021 09:00 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska