XXVIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 31 marca 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XXVIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
31 marca 2021 roku
GODZ. 12.00, tryb obradowania zdalnego
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Śródmieście,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

projekty scalone do jednego pliku .pdf

5.1  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2021 rok1,
5.2  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2021 – 2034,
5.3  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.4  wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji  w 2021 r.,
5.5  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz figurujących w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
5.6  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic: Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka,
5.7  przyjęcia raportu z realizacji w 2020 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
5.8  zmieniająca Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia
5.9  nadania nazwy Park Franciszka Ornassa terenowi zieleni położonemu przy ulicy Starodworcowej,
5.10    nadania nazwy ulicy Klifowej drodze bez nazwy,
5.11    sprostowania oczywistej omyłki  w uchwale nr XXVII/888/21 Rady Miasta Gdyni z dnia 24.02.2021 w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Gdyni na terenie portu morskiego nazwy ulica Magazynowa
5.12    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Władysława IV,
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Sojowej  o powierzchni  782 m²
5.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, położonej w Gdyni przy ul. Starochwaszczyńskiej,
5.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej
5.16    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni u zbiegu ulic Stawnej i Sadowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
5.17    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Gorczycowej 27B,
5.18    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej,
5.19    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej
5.20    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zegarskiego 8,
5.21    skargi AS na bezczynność i przewlekłe prowadzenie sprawy przez Prezydenta Miasta Gdyni,
5.22    skargi BK na działalność Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni,
5.23    skargi KPo na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
5.24    skargi KWR na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni,
5.25    skargi KP na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
5.26    skargi MK z dnia 3 grudnia 2020 r.  na działalność pracownika Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
 
6.       Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
7.       Interpelacje,
8.       Informacje.
9.       Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XXVIII sesji Rady Miasta Gdyni
31 marca 2021 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.      przyjęcia aktualizacji "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz w Miastach i Gminach Objętych Porozumieniami Komunalnymi na lata 2016-2025"
2.      ustanowienia roku 2021 - rokiem Tadeusza Wendy.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2021
Data udostępnienia informacji: 18.03.2021
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2021 11:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.03.2021 09:31 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.03.2021 09:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.03.2021 10:16 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.03.2021 11:35 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
18.03.2021 11:10 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska