zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z (...) - III postępowanie

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy:    przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z połączeniem za pomocą łącznika z budynkiem istniejącej szkoły-III postępowanie.
 
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Przembud Gdańsk SA,  ul.Litewska 15, 80-719 Gdańsk, z ceną ryczałtową brutto 8 236 839,40 zł.
 
            Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty.
    Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z 15.09.2020 r.: cena oferty brutto 60 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20 % termin wykonania: 10 %, okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń 5 %, okres udzielonej gwarancji: 5%.
Oceniając złożone oferty według kryterium: doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia, Zamawiający nie przyznał punktów w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (tj. kierownika robót konstrukcyjnych)  dla Wykonawcy, który złożył ofertę nr 4 - Konsorcjum firm:  1) JPD Sp. z o.o. Sp. k., ul. Miłoleśna 5n,  86-300 Grudziądz (lider) i 2) ZAKŁAD BUDOWLANY „KRUPIŃSKI” Jan Krupiński, ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz,  za zadanie realizowane dla Gminy Miasta Iława (Modernizacja Sali Sportowej przy ul. Niepodległości w Iławie). Powyższe zadanie nie spełnia warunku stawianego przez Zamawiającego, tj. wartość zadania, zweryfikowana w toku badania ofert wynosiła 4 874 909,57 zł brutto. Ponadto, wykazane zadanie nie zawierało odpowiednio budowy nowego, rozbudowy lub przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej, a dotyczyło jedynie jego remontu. W związku z powyższym, zadanie to nie spełnia wymagań opisanych w pkt 20.1. Ad.b) SIWZ.
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Przembud Gdańsk SA,  ul.Litewska 15, 80-719 Gdańsk. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,60 pkt.
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1 - Przembud Gdańsk SA,  ul.Litewska 15, 80-719 Gdańsk:
cena ryczałtowa brutto w zł - 8 236 839,40- 5,60 pkt
termin wykonania - 04.04.2022r - 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, cztery punktowane - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji – 5 lat – 0,50 pkt
okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń – 37 miesięcy - 0,50 pkt
Razem: 9,60 pkt
 
Oferta nr 2 - Polskie Konsorcjum Energetyczne, ul. Miałki Szlak 4/8, 80-770 Gdańsk:   
cena ryczałtowa brutto w zł - 8 099 620,04 - 5,71 pkt
termin wykonania – 20.05.2022r. – 0,50 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, cztery punktowane - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji – 5 lat – 0,50 pkt
okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń – 37 miesięcy - 0,50 pkt
Razem: 9,21 pkt
Oferta nr 3 - BUDREM-RYBAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krótka 1, 84-242 Luzino:
cena ryczałtowa brutto w zł - 8 329 991,85- 5,53 pkt
termin wykonania – 05.04.2022r. - 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, cztery punktowane - 2,00 pkt
okres udzielonej gwarancji – 5 lat – 0,50 pkt
okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń – 37 miesięcy - 0,50 pkt
Razem: 9,53 pkt
 
Oferta nr 4 - Konsorcjum firm: JPD Sp. z o.o. Sp. k ul. Miłoleśna 5n, 86-300 Grudziądz (lider)
 i ZAKŁAD BUDOWLANY „KRUPIŃSKI”Jan Krupiński (partner):
cena ryczałtowa brutto w zł - 7 718 500,00- 6,00 pkt
termin wykonania -08.04.2022r. - 1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia- wskazane po dwa zadania dla każdej osoby, trzy punktowane – 1,40 pkt
okres udzielonej gwarancji – 5 lat – 0,50 pkt
okres serwisu (konserwacji) zamontowanych urządzeń – 37 miesięcy - 0,50 pkt
Razem: 9,40 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.10.2020
Data udostępnienia informacji: 26.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2020 15:25 Dodanie informacji Anna Stankiewicz