Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni

UD.271.4.2020
 
dot.: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni. Nr postępowania 96/20.
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie 4 parków kieszonkowych w Gdyni w ZAKRESIE części 2, wybrana została oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę:

Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie
Ekolas Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo

cena:  244 410 zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące czterysta dziesięć złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.) informuję, iż unieważnia się postępowanie W ZAKRESIE części 1 oraz części 3 na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych.
 
Cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Gmina Gdynia zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia wynosiła
w zakresie części 1 – 149 736,62 zł, a najkorzystniejsza złożona oferta została złożona na kwotę 292 128 zł,
zaś w zakresie części 3 – 184 553,13 zł, a najkorzystniejsza złożona oferta została złożona na kwotę 458 919 zł.
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi– 40%

Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego moż być zawarta: 23 września 2020 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2020
Data udostępnienia informacji: 16.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 12:35 Aktualizacja treści Zofia Halikowska
17.09.2020 12:34 Dodanie informacji Zofia Halikowska