Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu na wykonanie ortofotomapy obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie cyfrowych, fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, pionowych i ukośnych, ortofotomapy tzw. prawdziwej („true ortho”), czterech ortofotomap/fotoplanów ukośnych, skaningu laserowego, modelu 3D oraz mapy solarnej dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych a także instalacja i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i długości okresu gwarancji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

W przetargu złożono 2 oferty.
1. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: MGGP Aero Sp. z o.o., adres: 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6;
·       punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·       punktacja przyznana w kryterium „okres świadczenia rękojmi” – 40,00 pkt
·       łączna punktacja – 100,00 pkt

2. Pozostałe oferty:
oferta złożona przez: Konsorcjum OPEGIEKA Sp. z o.o., adres: 82-300 Elbląg, al. Tysiąclecia 11 (Lider) i GISPRO Sp. z o.o., adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 19 (Partner);
·       punktacja przyznana w kryterium „cena” – 43,53 pkt
·       punktacja przyznana w kryterium „okres świadczenia rękojmi” – 40,00 pkt
·       łączna punktacja – 83,85 pkt
 
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – okres świadczenia rękojmi z wagą 40%. części (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

4. Oferta złożona przez firmę MGGP Aero Sp. z o.o. była ofertą najkorzystniejszą, a kwota w niej zawarta mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

5. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

6. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 10 maja 2020r.

8. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020
Data udostępnienia informacji: 05.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.05.2020 14:45 Korekta Paulina Grześ