Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni Miasta Gdyni oraz nasadzenia drzew

Gdynia, dnia 4.11.2020 roku
UD.271.7.2020
 
dot.: przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania wybranych terenów zieleni oraz nasadzenia drzew Miasta Gdyni.
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nasadzenia drzew i zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:

oferta nr 1
Platan-Gdynia s.c.
Ewa Ostrzyniewska-Patyna, Tomasz Zabłocki
ul. Amona 26
81-601 Gdynia

część 1: 259 200 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt  dziewięć tysięcy dwieście złotych)
część 2: 75 600 zł (słownie: siedemdziesiąt  pięć tysięcy sześćset złotych)
część 5: 71 188,20 zł (słownie: siedemdziesiąt  jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych, 20/100)
część 6: 243 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych)
część 7: 172 800 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -dotyczy części 2.
 
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą niepodlegającą odrzuceniu -dotyczy części 1,5,6,7.


oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych
Malwa sp. z o.o.
ul. Rewerenda 32
80-209 Chwaszczyno

część 3: 37 044 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści cztery złote)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego-dotyczy części 3.
 

oferta nr 3
Green Poland
Krzysztof Polakowski
ul. Ogrodowa 12
84-206 Gniewowo

część 4: 24 561,79 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt jeden złotych,79/100)
część 8: 14 320,80 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych,80/100)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego -dotyczy części 4,8.


Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia– 40%.


Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego dla części 2,3,4,8 może być zawarta: 10.11.2020 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego dla części 1,5, 6, 7 mogą być zawarte: 4.11.2020 roku  (art. 94 ust.2 pkt. 1) lit. a)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych)
 
 
Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 04.11.2020
Data udostępnienia informacji: 04.11.2020