Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kilińskiego w Gdyni - 2 postępowanie

UD.271.5.2020
 
dot.: przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kilińskiego w Gdyni
– 2 postępowanie. Numer postępowania 70/20.
 
 Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kilińskiego w Gdyni, wybrana została oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:
 
Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie Ekolas Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo

Cena:  240 624 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia– 40%
 

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 02.07.2020
Data udostępnienia informacji: 02.07.2020