Wyniki postepowania w trybie zapytania o cenę - dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy:  postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2021r.
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.), informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 23.12.2020 zatwierdzono wynik postępowania nr EZP 141/20 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego                 w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2021r.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
Wakat  Anna Krasińska ul. Gołuńska 32 80-178 Gdańsk cena oferty  998 559,54 zl
 
Ados  Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk cena oferty     826 872,74  zł
 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski ul. Fabryczna 15  85-741 Bydgoszcz cena oferty 957 008,90 zł
 
P.H.U. „Samfix – Papier” Grzegorz Radtke, Dagmar Badtkeova Sp. J. ul. Miałki Szlak 52, 80 – 717 Gdańsk cena oferty 1 020 953,93 zł
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez firmę ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk z ceną wykonania zamówienia – 826 872,74 zł.
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.12.2020 13:38 Korekta Małgorzata Rzychoń-Posłowska
23.12.2020 13:35 Dodanie informacji Małgorzata Rzychoń-Posłowska