Wynik postępowania na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni


 
Dotyczy : Przetarg nieograniczony,  o wartość zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień    publicznych   (tekst  jedn.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z  późn. zm.) informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 02.12.2020 zatwierdzono wynik postępowania nr 126/20 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wratości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę paliwa samochodowego dla Urzędu Miasta Gdyni. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty, które komisja uznała za ważne.
 
1)      Lotos Paliwa Sp. z o.o. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk uzyskując 97,08 punktów
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
 
cena oferty brutto – 9,92  pkt
    wielkoś udzielonego upustu  – 59,16 pkt
dostępność sieci dystrybucji  – 28 pkt
 
 
2)      Cirkle K Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 86 02-603 Warszawa uzyskując 99,92 punktu
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
cena oferty brutto – 9,92  pkt
    wielkoś udzielonego upustu  – 60 pkt
dostępność sieci dystrybucji  – 30 pkt
 
3)      BP Europa SE Oddział w Polsce ul. Jasnogórska 1 31-358 Kraków. uzyskując 88,16 punktu
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
cena oferty brutto – 10  pkt
    wielkoś udzielonego upustu  – 54,16 pkt
dostępność sieci dystrybucji  – 24 pkt
 
 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94. ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z Wykonawcą, który uzyskał największą ilość punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 02.12.2020
Data udostępnienia informacji: 02.12.2020