Wykonanie usług geodezyjnych w latach 2021 - 2022 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług geodezyjnych w latach 2021, 2022 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni.
 
                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.
 
        I.      Część I „północ” - złożono 4 oferty
1.  Wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych „Nadir” Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2.  Pozostałe oferty:
a. oferta złożona przez: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 45,98 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 85,98 pkt
b. oferta złożona przez: Biuro Usług Geodezyjnych Jan Brzóska, Andrzej Drzazga s.c., ul. Polska 41, 81-334 Gdynia;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 51,51 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 91,51 pkt
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie trzech kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 - zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną z wagą 25% oraz kryterium nr 3 - czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego z wagą 15%. Oferta złożona przez Zakład Usług Geodezyjno – Projektowych „NADIR” Sp. z o.o. była ofertą najkorzystniejszą. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań obejmujących część 1 „północ” postępowania.
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ,,ELIPSA” Jarosław Serafin, ul. Morska 228B/20, 81 – 006 Gdynia. Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Treść oferty we wskazanej części nieodpowiada treści SIWZ, przez co nie daje się poddać ocenie w oparciu o przyjęte przez Zamawiającego kryterium nr 2 – zobowiązanie Wykonawcy do przesyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną. Wykonawca nic nie wskazał w kryterium nr 2 w części 1 oferty, wobec czego nie sposób jest jednoznacznie ustalić treść zobowiązania Wykonawcy. Poprawienie zaś tej oferty (zaznaczając opcję TAK analogicznie jak w części 2) jest niemożliwe, bowiem powoduje zmianę treści tej oferty, i to istotnego jej elementu
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 24 grudnia 2020r.
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
      II.  Część II „południe” - złożono 4 oferty.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Usług Geodezyjnych Jan Brzóska, Andrzej Drzazga s.c., ul. Polska 41, 81-334 Gdynia;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 51,51 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 91,51 pkt
2. Pozostałe oferty:
a. oferta złożona przez: Zakład Usług Geodezyjno-Projektowych „Nadir” Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
b. oferta złożona przez: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o., ul. Pniewskiego 3, 80-952 Gdańsk;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 48,87 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 88,87 pkt
c. oferta złożona przez: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ,,ELIPSA” Jarosław Serafin, ul. Morska 228B/20, 81 – 006 Gdynia;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 46,87 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną” – 25,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego” – 15,00 pkt
 • łączna punktacja – 86,87 pkt
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie trzech kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 - zobowiązanie Wykonawcy do wysyłania operatów geodezyjnych wyłącznie drogą elektroniczną z wagą 25% oraz kryterium nr 3 - czas uczestnictwa Wykonawcy w okazywaniu granic na żądanie Zamawiającego z wagą 15%. Zakład Usług Geodezyjno – Projektowych „NADIR” Sp. z o.o. złożył najkorzystniejsze oferty na obie części postępowania, jednak zgodnie z pkt. 3.6  SIWZ: „w przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części nr 1 północnej (…)”. W związku z powyższym jako najkorzystniejszą ofertę w części 2 postępowania uznaje się ofertę złożoną przez Biuro Usług Geodezyjnych Jan Brzóska, Andrzej Drzazga s.c. Cena zaproponowana w ofercie nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań obejmujących część 2 „południe” postępowania, jednak wyraził on zgodę na zwiększenie tej kwoty do 288 211,38 zł netto.
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 24 grudnia 2020r.
7. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 18.12.2020
Data udostępnienia informacji: 18.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.12.2020 13:56 Korekta Paulina Grześ