Usługa usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

KDM.271.5.2020.EB                                                                                                            Gdynia, 28.12.2020r.

                                                                            OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214000 euro określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę: „Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ust.1 i art.130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów”.
           
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 214000 euro określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę budowlaną: „Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ust.1 i art.130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów”, w wyniku czynności badania i oceny ofert  została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – JARPO  Bernadeta Łojewska, ul. inż. Juliana Rummla 23, 81- 602 Gdynia,    z ceną brutto 497 870,00 zł.
 
            Oferta  spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, standard parkingu 40%, oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  JARPO Bernadeta Łojewska, ul. inż. Juliana Rummla 23, 81 – 602 Gdynia
1.      cena – 497 870,00 zł brutto – 6,00 pkt
2.      standard parkingu  –  4  pkt
Razem punktów: 10 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 28.12.2020
Data udostępnienia informacji: 29.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2020 08:44 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2020 08:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2020 08:41 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2020 08:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.12.2020 08:37 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec