Usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest API

OUI.271.15.2020
 
                                              
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  Usługa utrzymania oraz rozwoju aplikacji miejskich oraz integracji CMS z innymi usługami zewnętrznymi z wykorzystaniem technologii PHP, React, JavaScript/Typescript, HTML/CSS oraz Rest API.

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r,. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz 1086), Zmawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.  ceny usługi rozwoju, łącznej ceny usługi utrzymania, czasu naprawy błędu krytycznego oraz czasu naprawy błędu niekrytycznego.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz Wykonawców wraz z opisem złożonych ofert.
 
W przetargu złożono jedną ofertę. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: NetCore Labs sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 10A/10, Wołów 56-100;

- punktacja przyznana w kryterium „cena usługi rozwoju” – 50 pkt
- punktacja przyznana w kryterium „łączna cena usługi utrzymania” - 10 pkt
- punktacja przyznana w kryterium „czas naprawy błędu krytycznego” - 20 pkt
- punktacja przyznana w kryterium „czas naprawy błędu niekrytycznego” - 20 pkt
 
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ,
 
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Wiśniewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 16.12.2020
Data udostępnienia informacji: 17.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2020 13:22 Dodanie informacji Michał Kowalski