Rozbudowa ulic Marsa i Jowisza w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ulic Marsa i Jowisza w Gdyni”.
                                                               
            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ulic Marsa i Jowisza w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę – WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul.  Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk, z ceną ryczałtową brutto 2 477 256,20 zł.
            Oferta nr 4 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres wykonania 14 %, doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 10 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6 %. Oferta nr 4 przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert i otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,53 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1
nazwa i adres wykonawcy:
WODKAN-GRZENKOWICZ Sp. z o.o , ul. Chmieleńska 17, 83-300 Kartuzy
cena: 2 677 710,00 - 5,00 pkt
okres wykonania: 20 tygodni - 0,98 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia: wykazane: 2 zadania, punktowane: 2 zadania - 1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01%  - 0,60 pkt
 RAZEM PUNKTÓW: 8,58 pkt
 
Oferta nr 2
nazwa i adres wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
cena: 2 296 355,47 - 6,00 pkt
okres wykonania: 21 tygodni - 0,84 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
wykazane: 2 zadania, punktowane: 2 zadania - 1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 0,21 % - 0,12 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,96 pkt
 
Oferta nr 3
nazwa i adres wykonawcy:
ELGRUNT Sp. z o.o. ul. Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
cena: 2 386 200,00 - 5,77 pkt
okres wykonania: 25 tygodni - 0,28 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
wykazane: 3 zadania, punktowane: 2 zadania - 1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 % - 0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,65 pkt
 
Oferta nr 4
nazwa i adres wykonawcy:
WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
cena: 2 477 256,20 - 5,53 pkt
okres wykonania: 17 tygodni - 1,40 pkt
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
wykazane: 2 zadania, punktowane: 2 zadania - 1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji i rękojmi: 61 miesięcy - 1,00 pkt
ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych: 7,01 % - 0,60 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,53 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.03.2020
Data udostępnienia informacji: 24.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.03.2020 09:48 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
24.03.2020 09:42 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
24.03.2020 09:41 Dodanie informacji Anna Stankiewicz