Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 1”.    
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto 795 370,25 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Wykonawca składający ofertę nr 2, tj. Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą, w związku z czym oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.
Pozostałe oferty oceniano według kryteriów przyjętych w otwarciu postępowania z dnia 15.05.2020 r.: cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 14%, okres wykonania  20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 6 %. 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 - Eurovia Polska S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
Cena ryczałtowa brutto w zł - 795 370,25 - 6,00 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy - 1,40 pkt
Okres wykonania - 10 tygodni - 2,00 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 7,01% - 0,60 pkt
Razem: 10,00 pkt
Oferta nr 2 - Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp
Oferta nr 3 - WPRD GRAVEL Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
Cena ryczałtowa brutto w zł - 883 183,41 – 5,34 pkt
Okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy - 1,40 pkt
Okres wykonania - 18 tygodni – 0,40 pkt
Ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 7,01% - 0,60 pkt
Razem: 7,74 pkt
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Ostatnio zmodyfikował: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 06.08.2020
Data udostępnienia informacji: 06.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2020 13:24 Aktualizacja treści Dominika Wojtunik