Remont nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy Polanką Redłowską, a Płytą Redłowską w Gdyni

Gdynia, dnia 30 października 2020 roku

UD.271.6.2020

dot.: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. remont nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy Polanką Redłowską a Płytą Redłowską w Gdyni
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Remont nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy Polanką Redłowską a Płytą Redłowską w Gdyni, wybrana została oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:
 
Inżynieria a Lądowa
Tomasz Bednarczyk
ul. 10 Lutego 33
81-364 Gdynia

cena:  187 488,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych, 50/100)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 

Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi– 40%
 
Termin po upływie, którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 5 listopada 2020 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 30.10.2020
Data udostępnienia informacji: 30.10.2020