Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni oraz przeliczenie szczegółowych osnów wysokościowych i obiektów baz danych przestrzennych, do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH.
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i czasu blokady powiatowej bazy danych.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

W przetargu złożono 1 ofertę.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: GEOPARTNER GEOMATICS Sp. o.o., adres: 80-171 Gdańsk, ul. Rakoczego 31;
·       punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·       punktacja przyznana w kryterium „czas blokady powiatowej bazy danych” –
       40,00 pkt
·       łączna punktacja – 100,00 pkt
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – czas blokady powiatowej bazy danych z wagą 40% (kryteria zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

Oferta złożona przez firmę GEOPARTNER GEOMATICS Sp. z o.o. była jedyną ofertą w postępowaniu, kwota w niej zawarta mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy

Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, nie obowiązuje w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a.

Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 03.09.2020
Data udostępnienia informacji: 03.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.09.2020 10:41 Dodanie informacji Paulina Grześ