Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2020 roku.

Gdynia, dn. 03.01.2020
MMR.271.9.2019
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 22l tys. euro na usługę publikacji ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym w 2020 roku.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i średniej sprzedaży tytułu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019. W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej  oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.
 
I. Część 1: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym.”
1.      Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Polska Press Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 10/10 pkt,
punktacja przyznana w kryterium „Średnia sprzedaż tytułu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019” - 10/10 pkt, łączna punktacja – 20/20 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  Nie dotyczy
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy
      4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.         
      5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
II. Część 2: „Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim.”
1. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10,
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 10/10 pkt, punktacja przyznana w kryterium „Średnia sprzedaż tytułu w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2019”- 10/10 pkt, łączna punktacja – 20/20 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  Nie dotyczy
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy
      4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.         
      5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2020
Data udostępnienia informacji: 03.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.01.2020 15:26 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
03.01.2020 15:26 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
03.01.2020 15:25 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski
03.01.2020 15:24 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski