Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w 2021 r.

MMR.271.11.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytułach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim w 2021 r. Część 1: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 r. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 r.

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz średniej dziennej sprzedaży tytułu w okresie od października 2019 r. do września 2020. W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej  oferty, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

I. Część 1: Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu lokalnym w 2021 r.

1.    Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Gdańsk, ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

  • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 10/10 pkt,
  • punktacja przyznana w kryterium „średnia dzienna sprzedaż tytułu w okresie od października 2019 r. do września 2020” - 10/10 pkt,
  • łączna punktacja – 20/20 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  Nie dotyczy
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy
4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.           
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

II. Część 2: publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2021 r.

1. Wybrano ofertę złożoną przez firmę: AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10,
punktacja przyznana w kryterium „cena” – 10/10 pkt,
punktacja przyznana w kryterium „średnia dzienna sprzedaż tytułu w okresie od października 2019 r. do września 2020”- 10/10 pkt,
łączna punktacja – 20/20 pkt
2.   Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:  Nie dotyczy
3.   Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy
4.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.           
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2020 13:09 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski