przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z biologii oraz kompetencji społecznych - "Zdolni z Pomorza"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. zm.) pn.: Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z biologii oraz kompetencji społecznych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zamawiający, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro pn. Przeprowadzenie cyklu zajęć pozalekcyjnych z biologii oraz kompetencji społecznych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w związku z realizacją projektu „Zdolni z Pomorza - GDYNIA”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny, doświadczenia i stażu pracy Wykonawcy w realizacji zajęć z uczniami uzdolnionymi.
 
I W przedmiotowym postępowaniu złożono oferty, zgodnie z załącznikiem.
 
1)       W zakresie części 1 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Alicję Nowak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
2)       W zakresie części 2 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Alicję Nowak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
3)       W zakresie części 3 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Alicję Nowak. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.
4)       W zakresie części 4 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Annę Czernihowską-Tymoszyk. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów
w zakresie kryteriów oceny ofert.
5)       W zakresie części 5 zamówienia wybrano ofertę złożoną przez p. Annę Czernihowską-Tymoszyk. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a przedstawiona oferta uzyskała 10 punktów
w zakresie kryteriów oceny ofert.
 
II Z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykluczono następujących Wykonawców:
 
1) Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, Ul. Sienkiewicz 49, 15-002 Białystok.
W zakresie części zamówienia nr 1, 2, 3: Wykonawca nie przedstawił wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (Załącznik nr 4), w związku z powyższym nie wskazano: imienia i nazwiska nauczyciela, wykształcenia, rodzaju i kierunku studiów, poziomu awansu zawodowego, opisu doświadczenia zawodowego, informacji w zakresie stażu pracy dydaktycznej, podstawy dysponowania wskazaną osobą. W związku z powyższym, formularz ofertowy Wykonawcy nie zawiera informacji potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednią osobą zdolną do wykonania przedmiotowego zamówienia.
Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 
2) Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO Dział Projektów,
ul. Śródmiejska 4A, 68-200 Żary.
W zakresie części zamówienia nr 4, 5: warunkiem udziału w postępowaniu było posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych (np. prowadzenie zajęć dodatkowych, przygotowywanie do udziału w konkursach, turniejach naukowych  lub olimpiadach przedmiotowych, organizacja konkursów). Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku w zakresie prowadzenia działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych. Zamawiający wykluczył ofertę firmy Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO Dział Projektów, ul. Śródmiejska 4A, 68-200 Żary, z powodu braku wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
 
III Zamawiający informuje, że zawarcie umów z wyłonionymi Wykonawcami możliwe
będzie niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2020
Data udostępnienia informacji: 17.02.2020