Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych roboty budowlane pn.: „Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Gdyni”.
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Oświetlenie ulicy Jana Kazimierza w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 złożona przez MHB Polska Sp.  z o.o.,  ul. Zakręt do Oksywia 16, 81-244 Gdynia, z ceną ryczałtową brutto 84 007,77 zł.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 7 ofert.
Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych otwarciem postępowania z dnia 29.05.2020 r.: cena oferty brutto 60 %, okres wykonania: 10%, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: 20 %; okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %;
Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 6 złożona przez MHB Polska Sp.  z o.o.,  ul. Zakręt do Oksywia 16, 81-244 Gdynia. Oferta nr 6 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów, tj. 9,40 pkt.
 
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
nazwa wykonawcy: ELBUDREM J. Jarząbkowski i A. Jarząbkowski-Spółka Jawna
adres wykonawcy: ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk
cena: 135 506,64 zł brutto-2,32 pkt
okres wykonania: 20 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania,cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW; 6,32 pkt

Oferta nr 2
nazwa wykonawcy: ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda
adres wykonawcy: ul. Zielona 7 , 84-242 Luzino
cena: 143 800,00 zł brutto-1,73 pkt
okres wykonania: 20 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji:61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane; 2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,73 pkt
 
Oferta nr 3
nazwa wykonawcy: ENERGO PROJEKT Sp. z o. o. Sp. K
adres wykonawcy: ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk
cena: 134 423,00 zł brutto-2,40 pkt
okres wykonania: 23 tygodnie-0,40 pkt
okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy-0,70 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia; wskazane trzy zadania, dwa punktowane-1,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,50 pkt
 
Oferta nr 4
nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki, Podgórski Sp. Jawna
adres wykonawcy: ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz
cena; 115 414,63 zł brutto-3,76 pkt
okres wykonania: 22 tygodnie-0,60 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 7,36 pkt
 
Oferta nr 5
nazwa wykonawcy: PROTEL Firma Usługowo Produkcyjna Tomasz Kopacz   
adres wykonawcy: ul. Spółdzielców 20, 84-242 Luzino
cena: 93 480,00 zł brutto-5,32 pkt
okres wykonania: 20 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji: 61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 9,32 pkt
 
Oferta nr 6
nazwa wykonawcy: MHB Polska Sp.  z o.o.         
adres wykonawcy; ul. Zakręt do Oksywia 16, 81-244 Gdynia
cena; 84 007,77 zł brutto-6,00 pkt
okres wykonania: 23 tygodnie-0,40 pkt
okres udzielonej gwarancji-61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW:9,40 pkt
 
Oferta nr 7
nazwa wykonawcy
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „TELTOR-POL PÓŁNOC S.A.       
adres wykonawcy; ul. Śniezna 1, 80-554 Gdańsk
cena: 147 803,21 zł brutto-1, 45 pkt
okres wykonania: 20 tygodni-1,00 pkt
okres udzielonej gwarancji:61 miesięcy-1,00 pkt
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia: wskazane cztery zadania, cztery punktowane-2,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,45 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 15.07.2020
Data udostępnienia informacji: 15.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2020 11:36 Dodanie informacji Anna Stankiewicz