Ogłoszenie wyników postępowania EZP 46/20 w sprawie wykonania oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni

Ogłoszenie o wynikach postępowania na robotę budowlaną: Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap IV
OGŁOSZENIE WYNIKU
Działając w trybie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U.2018 poz. 1986) zawiadamiam, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni nr SA.271.46.2020 z dnia 26.05.2020 r. zatwierdzono wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 19.05.2020 r. w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. na robotę budowlaną: Wykonanie oddymiania i wygrodzenia pożarowego klatek schodowych w obiekcie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Etap IV.
Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty:
1. DEFERO Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 102/112, 98-200 Sieradz

- cena brutto: 393 457,49 zł brutto 7,76 pkt
- termin wykonania: 75 dni 1 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 9,76 pkt
2. PROVISION Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 32/6, 84-230 Rumia

- cena brutto: 381 619,22 zł brutto 8 pkt
- termin wykonania: 75 dni 1 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 10 pkt
Wszyscy wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu i ich oferty nie podlegały odrzuceniu. Oferty oceniano według kryteriów jakie zostały przyjęte:
cena oferty brutto- waga 80 %, termin wykonania – waga 10 %, okres udzielonej gwarancji-waga 10%
Wykonawca, którego oferta została wybrana:
PROVISION Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Dąbrowskiego 32/6, 84-230 Rumia

- cena brutto: 381 619,22 zł brutto 8 pkt
- termin wykonania: 75 dni 1 pkt
- okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy 1 pkt
RAZEM 10 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 27.05.2020
Data udostępnienia informacji: 27.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.05.2020 14:47 Dodanie informacji Joanna Szwedowska