Ogłoszenie o wyniku postępowania na usługę „Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Ekodolina Sp. z o.o.”

ROG.271.4.2020                                                                                                          Gdynia, dnia 18.09.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Ekodolina Sp. z o.o.”
           
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę „Zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Gminy Miasta Gdyni do PSZOK Ekodolina Sp. z o.o.” w wyniku czynności badania i oceny ofert została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - ,,EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo z ceną brutto 511.078,38 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko 40%.
Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  
,,EKO DOLINA” Sp. z o.o., Łężyce, Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo
1. cena – 511.078,38 zł brutto – 60,00 pkt
2. sposób wykonania zamówienia – wpływ na środowisko – 40,00 pkt
Razem punktów: 100 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Tomasz Szpinda
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Szpinda
Data wytworzenia informacji: 18.09.2020
Data udostępnienia informacji: 18.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.09.2020 13:41 Dodanie informacji Tomasz Szpinda