Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze

PBZ.271.91.2019
EZP nr 136/19                                                                                                     Gdynia, 17.01.2020 r.
                                                                       
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221.000 euro na usługę: „Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze”.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm.) oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego PBZ.271.91.2019, EZP nr 136/19 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 211.000 euro na usługę: „Obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na zagraniczne przewozy pasażerskie oraz krajowe przewozy lotnicze” - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączna punktacja:
 
Nazwa wykonawcy
Top Podróże Sp. z o.o
 
Adres wykonawcy
pl. Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
 
Cena oferty (iloczyn szacunkowych cen brutto biletów z opłatą transakcyjną brutto za ich wystawienie (lotniczego w komunikacji zagranicznej i krajowej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, promowego w komunikacji zagranicznej, autokarowego w komunikacji zagranicznej, trasa tam i z powrotem) i liczby zagranicznych i krajowych podróży szacowanej na czas realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT)
615 519,40 - 6 pkt
Liczba obsługiwanych systemów GDS
4 - 1 pkt
Narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych
Posiadają wszystkie wymienione funkcjonalności. - 1 pkt
Narzędzia optymalizacji kosztów i komfortu rezerwacji oraz podroży
Ocena na podstawie dołączonego opisu narzędzi. - 0,6 pkt
RAZEM PUNKTÓW
8,6 pkt
 
 
Nazwa wykonawcy
eTravel S.A.
 
Adres wykonawcy
Aleje Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
 
Cena oferty (iloczyn szacunkowych cen brutto biletów z opłatą transakcyjną brutto za ich wystawienie (lotniczego w komunikacji zagranicznej i krajowej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, promowego w komunikacji zagranicznej, autokarowego w komunikacji zagranicznej, trasa tam i z powrotem) i liczby zagranicznych i krajowych podróży szacowanej na czas realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT)
615 458,92 - 6 pkt
Liczba obsługiwanych systemów GDS
4 - 1 pkt
Narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych
Posiadają wszystkie wymienione funkcjonalności. - 1 pkt
 
Narzędzia optymalizacji kosztów i komfortu rezerwacji oraz podroży
Ocena na podstawie dołączonego opisu narzędzi. - 1,90 pkt
RAZEM PUNKTÓW
9,90 pkt
 
Elementem oceny ofert były cztery kryteria:
Cena oferty (iloczyn szacunkowych cen brutto biletów z opłatą transakcyjną brutto za ich wystawienie (lotniczego w komunikacji zagranicznej i krajowej, kolejowego w komunikacji zagranicznej, promowego w komunikacji zagranicznej, autokarowego w komunikacji zagranicznej, trasa tam i z powrotem) i liczby zagranicznych i krajowych podróży szacowanej na czas realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku VAT) – waga kryterium: 60%
liczba obsługiwanych systemów GDS (Globalny System Dystrybucji) – waga kryterium: 10%
narzędzia do samodzielnego zarządzania rezerwacjami lotniczymi na urządzeniach mobilnych –  waga kryterium: 10%
narzędzia optymalizacji kosztów i komfortu rezerwacji oraz podroży – waga kryterium: 20%
 
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
eTravel S.A.
Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
 
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 17.01.2020
Data udostępnienia informacji: 17.01.2020