Nasadzenia drzew i zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2019.1843 z późn.zm.) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę nasadzenia drzew i zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:

oferta nr 2

Platan

Ewa Ostrzyniewska-Patyna,

ul. Amona 26

81-601 Gdynia


część 1: 212 328 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych)
część 2: 259 200 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt  dziewięć tysięcy dwieście złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.

oferta nr 3

Platan-Gdynia s.c.

Ewa Ostrzyniewska-Patyna, Tomasz Zabłocki

ul. Amona 26

81-601 Gdynia

część 3: 97 200 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych)
część 4: 92 880 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia
w zakresie nasadzeń – 40%
 

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 03.04.2020
Data udostępnienia informacji: 03.04.2020