Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie wyceny nieruchomości w roku 2021 - cz. 3, 4, 5, 8

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wyceny nieruchomości w rok 2021 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni – części 3, 4, 5, 8.
 
                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

        I. Część III - złożono 1 ofertę
1. Wybrano ofertę złożoną przez: EDIS – NIERUCHOMOŚCI ANNA UTRACKA, ul. Słowackiego 30, 80-209 Chwaszczyno;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Annę Utracką prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EDIS – NIERUCHOMOŚCI Anna Utracka była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań obejmujących część 3 postępowania.
3.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
4.  Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                  z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
5.  Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: nie dotyczy.
6.  Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
      II.  Część IV - złożono 1 ofertę.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: WYCENA NIERUCHOMOŚCI Anetta Rutkiewicz, ul Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 28,00 pkt
 • łączna punktacja – 88,00 pkt
2.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Anettę Rutkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań obejmujących część 4 postępowania.
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                         z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: nie dotyczy.
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
    III. Część V - złożono 2 oferty.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: WYCENA NIERUCHOMOŚCI Anetta Rutkiewicz, ul Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 28,00 pkt
 • łączna punktacja – 88,00 pkt
2. Pozostałe oferty: JL Nieruchomości Joanna Leo – Urban, ul. Techniczna 25C, 81-528 Gdynia;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 34,29 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 28,00 pkt
 • łączna punktacja – 62,29 pkt
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Anettę Rutkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz była ofertą najkorzystniejszą. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań obejmujących część 5 postępowania.
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                             z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
6.  Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 20 grudnia 2020r.
7. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
VI. Część VIII -  złożono 1 ofertę.
1.  Wybrano ofertę złożoną przez: EDIS – NIERUCHOMOŚCI ANNA UTRACKA, ul. Słowackiego 30, 80-209 Chwaszczyno;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Annę Utracką prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EDIS – NIERUCHOMOŚCI Anna Utracka była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania obejmującego część 8 postępowania.
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                  z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: nie dotyczy.
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 15.12.2020
Data udostępnienia informacji: 15.12.2020