Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie wyceny nieruchomości w roku 2021 - cz. 1, 2, 6, 7

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usług wyceny nieruchomości w rok 2021 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni – części 1, 2, 6, 7.
 
                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

        I.      Część I - złożono 1 ofertę
1.  Wybrano ofertę złożoną przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul. Kminkowa 19A, 81-198 Kosakowo;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Pana Macieja Klonowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MK GLOBAL. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski była ofertą najkorzystniejszą. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania obejmującego część 1 postępowania.
3.  Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.  Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
5.  Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: nie dotyczy.
6.   Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
      II.      Część II - złożono 1 ofertę.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: ABACUS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Bartosz Kempa, ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2.  Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Pana Bartosz Kempę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABACUS Nieruchomości Bartosz Kempa była ofertą najkorzystniejszą. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań obejmujących część 2 postępowania.
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.  Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: nie dotyczy.
6.  Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
    III.      Część VI - złożono 1 ofertę.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: „SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Łagowska 32, 80-178 Gdańsk;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Pana Michała Marszk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania. Cena zaproponowana w ofercie nie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania obejmującego część 6 postępowania, jednak wyraził on zgodę na zwiększenie tej kwoty do 117 073,17 zł netto.
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym  i prawnym: nie dotyczy
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: nie dotyczy.
6.  Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
   
   IV.      Część VII -  złożono 2 oferty.
1.  Wybrano ofertę złożoną przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul. Kminkowa 19A, 81-198 Kosakowo;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 100,00 pkt
2. Pozostałe oferty:
a) oferta złożona przez: „SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Łagowska 32, 80-178 Gdańsk;
 • punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,18 pkt
 • punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
 • łączna punktacja – 87,18 pkt
3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Pana Macieja Klonowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MK GLOBAL. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski była ofertą najkorzystniejszą. Cena zaproponowana w ofercie mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania obejmującego część 7 postępowania.
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                             z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 09 grudnia 2020r.
7. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 04.12.2020
Data udostępnienia informacji: 04.12.2020