Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - cz. 2, 3 i 4.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług wyceny nieruchomości  w roku 2020 części 2, 3 i 4 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

        I.      Część II - złożono 4 oferty
1.         Wybrano ofertę złożoną przez: ABACUS Nieruchomości Bartosz Kempa, ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 100,00 pkt
 
2. Pozostałe oferty:
a)   oferta złożona przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 25,37 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·                 łączna punktacja – 61,37 pkt
b)   oferta złożona przez: GDAŃSKA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 32,72 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·                 łączna punktacja – 72,72 pkt
c)        oferta złożona przez: „SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Łagowska 32, 80-178 Gdańsk;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 44,99 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·                 łączna punktacja – 80,99 pkt
 
3.      Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Pana Bartosz Kempę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABACUS Nieruchomości Bartosz Kempa była ofertą najkorzystniejszą.
4.      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.      Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz  z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
6.      Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 22 lutego 2020r.
7.      Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
      II.      Część III - złożono 2 oferty.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: „SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk, ul. Łagowska 32, 80-178 Gdańsk;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·                 łączna punktacja – 96,00 pkt
     2.  Pozostałe oferty:
a)        oferta złożona przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 34,45 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·                 łączna punktacja – 70,45 pkt
 
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. części (pkt 3.5 SIWZ). Oferta złożona przez Pana Michała Marszk prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „SZACUNEK” Usługi Wyceny i Weryfikacji Nieruchomości Michał Marszk była ofertą najkorzystniejszą.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym  i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz  z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 22 lutego 2020r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
    III.      Część IV -  złożono 2 oferty.
1. Wybrano ofertę złożoną przez: WYCENA NIERUCHOMOŚCI Anetta Rutkiewicz, ul Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00 pkt
·                 łączna punktacja – 80,00 pkt
Pozostałe oferty:
a)        oferta złożona przez: GDAŃSKA AGENCJA NIERUCHOMOŚCI Beata Jezierska, ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 21,68 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·                 łączna punktacja – 61,68 pkt
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. części (pkt 3.5 SIWZ). Oferta złożona przez Panią Anettę Rutkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą WYCENA NIERUCHOMOŚCI Anetta Rutkiewicz była ofertą najkorzystniejszą.
 Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 22 lutego 2020r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 18.02.2020
Data udostępnienia informacji: 18.02.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2020 10:37 Aktualizacja treści Paulina Grześ