Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w 2020 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego .
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty, które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

        I.      Część I - złożono 1 ofertę
1.      Wybrano ofertę złożoną przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 32,00 pkt
·         łączna punktacja – 92,00 pkt
 
2.      Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Pana Macieja Klonowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MK GLOBAL. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania.
3.      Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.      Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz  z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.      Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 7 stycznia 2019r.
6.      Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
      II.      Część II – nie złożono żadnej oferty.
 
Część II zostaje unieważniona na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty w tej części
 
    III.      Część III - złożono 3 oferty.
Złożone oferty:
a)      Oferta złożona przez EDIS – NIERUCHOMOŚCI ANNA UTRACKA, ul. Słowackiego 30, 80-209 Chwaszczyno;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 26,17 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·                 łączna punktacja – 66,17 pkt
b)      oferta złożoną przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 39,62 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 32,00 pkt
·                 łączna punktacja – 71,62 pkt
c)      Oferta złożona przez: Wycena nieruchomości Maria Kosacz, Biała Góra 63, 82-415 Biała Góra;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00 pkt
·                 łączna punktacja – 80,00 pkt
 
Część III zostaje unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 36aa ust. 2, 3 i 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp).  Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W orzecznictwie KIO podkreśla się, iż pod pojęciem niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego kryje się każde uchybienie przepisom Prawa zamówień publicznych, którego skutków nie można usunąć przy zastosowaniu procedur z nich wynikających (zob. wyrok KIO z 17.03.2016 r., KIO 314/16). W tym miejscu Zamawiający zwraca uwagę, iż w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 36 aa ust. 2, 3 Pzp określił, że ofertę można składać w odniesieniu do dwóch, dowolnie wybranych części zamówienia oraz wskazał maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy (dwie części w sytuacji wskazanej w pkt 3.7 SIWZ). Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 36aa ust. 4 Pzp ograniczył liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy do jednej części (pkt 3.5 SIWZ). Wykonawcy, którzy złożyli oferty w części 3 postępowania zostali wybrani w innych częściach tego postęowania. Równocześnie, żadna z ofert tych Wykonawców, złożona na część 3 zamówienia, nie jest ofertą jedyną. Stąd też, w niniejszym stanie faktycznym nie zachodzi przewidziana pkt. 3.7 SIWZ przesłanka udzielenia któremukolwiek z tych Wykonawców zamówienia na dwie części, w tym części 3 jako tej drugiej. Udzielenie zamówienia na 3 część postępowania któremukolwiek z Wykonawców, którzy złożyli na nią ofertę w zaistniałych okolicznościach prowadziłoby do udzielenie tego zamówienia z naruszeniem przepisu art. 36aa ust. 4 w związku z treścią pkt. 3.5, 3.6 i 3.7. SIWZ.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                         z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
   IV.      Część IV -  złożono 1 ofertę.
Oferta złożona przez Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska,                             ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·                 łączna punktacja – 96,00 pkt
Część IV zostaje unieważniona na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zaoferowana cena przez Panią Beatę Jezierską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na część IV zamówienia i była jedyną ofertą złożoną w tej części postępowania.
 Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                             z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
     V.      Część V -   złożono 1 ofertę.
Wybrano ofertę złożoną przez: JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban, ul. Techniczna 25c, 11A/8, 81-587 Gdynia;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 28,00 pkt
·         łączna punktacja – 88,00pkt
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Joannę Leo – Urban prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą JL Nieruchomości Joanna Leo – Urban była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                             z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 7 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
   VI.      Część VI - złożono 1 ofertę.
Wybrano złożoną przez Wycena nieruchomości Maria Kosacz, Biała Góra 63,                  82-415 Biała Góra;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00 pkt
·         łączna punktacja – 80,00 pkt
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Marię Kosacz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Wycena Nieruchomości Maria Kosacz była jedyną ofertą złożoną na tę część postępowania, ponad to zachodzi przesłanka wskazana w pkt 3.6. SIWZ.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                        z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 7 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 
 VII.      Część VII - złożono 2 oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez: EDIS – NIERUCHOMOŚCI ANNA UTRACKA, ul. Słowackiego 30, 80-209 Chwaszczyno;
·         punktacja przyznana w kryterium „cena” – 58,80 pkt
·         punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·         łączna punktacja – 98,80 pkt
Pozostałe oferty:
Oferta złożona przez Gdańska Agencja Nieruchomości Beata Jezierska,                             ul. Koziorożca 39, 80-299 Gdańsk;
·                 punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·                 punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 36,00 pkt
·                 łączna punktacja – 96,00 pkt
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie dwóch kryteriów. Kryterium nr 1 - cena z wagą 60%, kryterium nr 2 – ilość szkoleń z wagą 40%. Oferta złożona przez Panią Annę Utracką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą EDIS – NIERUCHOMOŚCI Anna Utracka jest ofertą najkorzystniejszą. Zaznaczy należy, iż oboje oferentów jako pozycje wyboru nr 1 oznaczyli część 7 postępowania.
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz                            z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: po 7 stycznia 2019r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Ostatnio zmodyfikował: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 02.01.2020
Data udostępnienia informacji: 02.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2020 10:45 Aktualizacja treści Paulina Grześ
02.01.2020 10:44 Dodanie informacji Paulina Grześ