Informacja o unieważnieniu postępowania na zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kilińskiego w Gdyni

UD.271.3.2020
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
 

dot.: przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kilińskiego w Gdyni

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019.1843 z późn. zm.) informuję, iż unieważnia się postępowanie zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych.
 
Cena najkorzystniejszej złożonej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Gmina Gdynia zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia wynosiła 177 906 zł, a najkorzystniejsza złożona oferta została złożona na kwotę 280 080 zł.
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia– 40%
 
 
Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2020
Data udostępnienia informacji: 15.06.2020