Informacja o unieważnieniu postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek o maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiegoego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr EZP 17/2020
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), informuję, że ww. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
 
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawarł wobec Wykonawców wymóg przedstawienia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowany towar został/będzie wyprodukowany zgodnie z systemami zarządzania zgodnymi z normami: ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną w zakresie produkcji wkładów drukujących. Powyższe dotyczy równoważnych wkładów drukujących, dla których producent powinien posiadać certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji wkładów drukujących. Producent wkładów drukujących powinien również posiadać certyfikat potwierdzający, że proces produkcji wkładów drukujących przebiega zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną.
 
Krąg podmiotów oceniających zgodność oferowanych wyrobów z normami ISO 9001 oraz ISO 14001, których zaświadczeniami winny „legitymować się” oferowane produkty ograniczony został przez Zamawiającego do niezależnych podmiotów krajowych wpisanych na listę notyfikowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów zamieszczoną w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. 2013 poz. 328), zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 655, z późn. zm.).
 
W tym miejscu należy stwierdzić, co uszło uwadze Zamawiającego, że przedmiotowe obwieszczenie utraciło moc (zostało uchylone) w dniu 20 kwietnia 2016r. wraz z uchyleniem przepisu art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, na mocy przepisu art. 102 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz 542 ze zm.). Odtąd, jednostki oceniające zgodność notyfikowane są Komisji Europejskiej przez właściwych Ministrów i kierowników urzędów centralnych bez jednoczesnego ujawniania tej okoliczności w jakiejkolwiek formie, w którymkolwiek z dzienników urzędowych w RP.
 
 
 
UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 Pzp, Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać wykonawcom jednakowy dostęp do zamówienia i nie może powodować nieuzasadnionych przeszkód w ubieganiu się o udzielenie zamówienia. W doktrynie podkreśla się także, iż o naruszeniu zasady uczciwej konkurencji można mówić w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia oferowanie przez wykonawcę wyrobu, który będzie spełniał wszystkie wymagania zamawiającego, a niemożliwość ta ma charakter obiektywny i nieprzemijający (tak Nowicki J. E. [w:] Nowicki J. E., Kołecki M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wyd. IV, LEX/el.). Zmawiający wskazuje, iż zamawiając towary, co do których Wykonawcy winni posiadać
zaświadczenie o ich zgodności z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 wystawione przez podmioty uprawnione, wpisane na listę notyfikowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriów zamieszczoną w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. 2013 poz. 328), w sytuacji gdy obwieszczenie to utraciło moc (nie istnieje) w istocie czyni te zamówienie niemożliwym do zrealizowania. Skoro bowiem nie istnieje wykaz notyfikowanych jednostek oceniających zgodność, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia, to trudno oczekiwać by którykolwiek Wykonawca mógł zaoferować Zamawiającemu towary, co do których mógłby przedstawić zaświadczenie o ich zgodności wydane przez podmiot znajdujący się na tym wykazie.
Nawet gdyby zaś przyjąć, iż chodzi tu o podmioty znajdujące się w wykazie stanowiącym załącznik do Obwieszczenia MG z dnia 11 marca 2013 r. w chwili, w której zostało ono uchylone, wówczas i tak należałoby stwierdzić, iż skonstruowany w ten sposób opis przedmiotu zamówienia rażąco narusza konkurencję poprzez eliminację produktów odznaczających się certyfikatami ISO 9001 oraz ISO 14001  wydanymi przez uprawnione podmioty oceniające zgodność, które notyfikowane zostały Komisji Europejskiej po dniu wejścia w życie przepisu art. 102 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016r. poz 542 ze zm.). Jak bowiem słusznie dostrzegła krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 grudnia 2017 r., sygn. akt KIO 2502/17: „Za ugruntowany zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie, należy uznać pogląd, iż przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, odwołuje się nie tylko do podstaw unieważnienia umowy zawartych w zamkniętym katalogu art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, ale również do innych wad postępowania, z powodu których Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest uprawniony do wystąpienia do sądu z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. Katalog wad postępowania, które mogą skutkować unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest zatem katalogiem otwartym. Nie jest również kwestionowane, iż za taką wadę należy uznać opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Niewątpliwie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający przepisy art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, uznać należy za takie naruszenie przepisów ustawy, które co najmniej mogło mieć wpływ na wynik postępowania, a tym samym mogłoby stanowić przyczynę wystąpienia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, do sądu o unieważnienie umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania obarczonego taką wadą. Okoliczność ta z kolei jest jedną z tych, do których odwołuje się przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. (por. wyrok KIO z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt KIO 914/14).
W świetle powyższego wada postępowania, która jest przyczyną unieważnienia postępowania ma charakter nieusuwalny i jest istotna, ponieważ niemożliwe staje się zawarcie ważnej umowy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2020
Data udostępnienia informacji: 19.02.2020