druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni


 Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, do kwoty 214 000 Euro, na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni
nr EZP 35/20
 Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 oraz art. 92 ust 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (test jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W postępowaniu na druk materiałów informacyjno-promocyjnych miasta Gdyni wpłynęły wymienione poniżej oferty, których oceny zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonał na podstawie  kryteriów oceny ofert wskazanych w rozdziale 17 SIWZ to jest: kryterium cena -60%, kryterium jakość dostarczonych publikacji- 30%, kryterium termin druku materiałów -10%.
 
1. Adam Palicki Sp. K. ul. Załogowa 17, 80-557 Gdańsk   - cena oferty 127 902,50  zł, ilość punktów 8,78

kategoria cena 
cena oferty: 127 902,50 zł
 ilość punktów w kategorii cena  9,46  pkt x waga kryterium 60 %= 5, 68 pkt

kategoria jakość dostarczonych publikacji
1. kategoria 1-  kiążka, objętość publikacji 132 strony jest mniejsza niż wskazana w pkt 5.1.1 SIWZ, powinna mieć nie mniej niż 150 kart  (300 stron)                                                                                                    - 0 pkt 
2. kategoria 2 – ulotka                                                                                    - 2 pkt
3. kategoria 3 –teczka                                                                                     -5 pkt
ilość punktów kategorii jakość 7 pkt x waga kryterium 30%= 2,1 pkt

kategoria termin druku materiałów
1.termin druku i dostawy od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych ulotek - 3 dni robocze - 5 pkt .
2.termin druku i dostawy od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych i makiety folderu i książki, teczki  – 7 dni roboczych,      5 pkt
ilość punktów w kategorii termin druku materiałów  10  pkt x waga kryterium 10% =1 pkt
 
2. UNIDRUK, ul. Bronowicka 117, 30-121 Kraków  –cena oferty 120 960  zł , ilość punktów 7

kategoria cena 
cena oferty 120 960 zł – najniższa cena   
ilość punktów w kategorii cena  10 pkt x waga kryterium 60%=  6 pkt

kategoria jakość dostarczonych publikacji
1. kategoria 1 – książka, objętość publikacji   148 stron jest mniejsza niż wskazana w pkt 5.1.1 SIWZ, powinna mieć nie mniej niż 150 kart (300 stron)                                                                                                                                         -0 pkt    
2. kategoria 2  -ulotka, brak zał.8 do SIWZ  - oświadczenia ,że Wykonawca realizował materiał                     -0 pkt              
3. kategoria 3-  teczka,brak zał. 8 do SIWZ –oświadczenia, że Wykonawca realizował materiał oraz  brak wskazanego w pkt 5.1.3 SIWZ  tłoczenia logotypu    -0 pkt                                                   
ilość punktów w kategorii jakość dostarczonych publikacji ilość pkt. wynosi 0.

kategoria termin druku materiałów
1.termin druku i dostawy od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych ulotek- 3 dni robocze - 5 pkt
2.termin druku i dostawy od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych i makiety folderów, książki, teczki - 7 dni roboczych  5 pkt
ilość punktów w kategorii termin 10 pkt  x waga kryterium 10% =1  pkt
 
 
3. Zakład Poligraficzny Normex, Iwona Morawczyńska ,   ul. Geodetów 8, 80-298 Gdańsk –cena oferty 132 275 zł, ilość punktów 9,48  

kategoria cena
cena oferty:     132 275 zł
ilość punktów w kategorii cena  9,14  pkt x waga kryterium 60%= 5, 48  pkt

kategoria jakość dostarczonych publikacji
1. kategoria 1-  książka                                                                         -3 pkt 
2. kategoria 2 – ulotka                                                                          -2 pkt
3. kategoria 3 –teczka                                                                          -5 pkt
ilość punktów kategorii jakość 10 pkt x waga kryterium 30%= 3 pkt

kategoria termin druku materiałów
1.termin druku i dostawy od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych ulotek- 3 dni robocze - 5 pkt
2.termin druku i dostawy od dnia akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych i makiety folderu,  książki, teczki - 7 dni roboczych- 5 pkt
ilość punktów w kategorii termin 10 x waga kryterium 10% =1 pkt
 
Najkorzystniejszą ofertę według kryterium  ceny,  kryterium oceny jakości oraz terminu druku i dostawy  złożył   Zakład Poligraficzny Normex  Iwona Morawczyńska
 
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę z wybranym w postępowaniu Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przesłania Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienia                 o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 25.03.2020
Data udostępnienia informacji: 26.03.2020