Druk i kolportaż biuletynu Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2021 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: druk i kolportaż biuletynu Ratusz – Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2021 roku, od stycznia do grudnia.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i oceny wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów „Ratusza”.  W postępowaniu wygrała oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawca, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
I. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o., ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew;
1) punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60/60 pkt,
2) punktacja przyznana w kryterium „ocena wydruku zaproponowanych przez zamawiającego dwóch numerów Ratusza” – 39/40 pkt,
3) łączna punktacja – 99/100 pkt.
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym
i prawnym: Nie dotyczy.
IV. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: Nie dotyczy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 16.12.2020
Data udostępnienia informacji: 16.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2020 08:51 Aktualizacja treści Paweł Jałoszewski