Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021.
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i czasu podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii.

1. W załączeniu przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.
                                                                                   
2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez SPTS „GDYBUS” Marcin Kosow,
ul. Władysława IV 28, 81-361 Gdynia, za cenę 784 810,04  zł brutto słownie: (siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć zł cztery gr).
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, czas podstawienia pojazdu zastępczego
w przypadku awarii 40%, oferta uzyskała punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
Zamawiający odrzuca ofertę CITY PLUS TAXI Sp. z o.o., ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późń. zm.). Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający wezwał Wykonawcę  do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający jednocześnie poinformował Wykonawcę, że  zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz
ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia. Dnia 27.07.2020 r. Wykonawca poinformował za pomocą poczty elektronicznej
 o nie składaniu wyjaśnień. W związku z powyższym oferta Wykonawcy CITY PLUS TAXI Sp. z o.o.,
ul. Stryjska 24, 81-506 Gdynia podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.).
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2019 r.
poz. 1843 ze zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 13.08.2020
Data udostępnienia informacji: 13.08.2020