Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych cz. 3, 4, 5.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
 
Dotyczy:   przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" cz. 3, 4, 5.
 
 
            Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  Dostawę specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych
oraz wyposażenie" unieważniono część zamówienia nr 3, 4, 5.
 
            1. W części zamówienia nr 3, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Jedyna oferta złożona w ramach wskazanej części zamówienia podlega odrzuceniu
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.).
            Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, złożył ofertę w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 14:45:03. Do oferty Wykonawca załączył dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej. Załączony do oferty dokument nie został podpisany w sposób prawidłowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdyż weryfikacja podpisu wykazała, co następuje: integralność niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym.
            W związku z faktem, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 3.
 
            2. W części zamówienia nr 4, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
            Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 755.691,77 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.335.000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 4.
 
            3. W części zamówienia nr 5, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
            Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 333.522,10 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 443.800,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 5.
 
            Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.  z 2019 r. poz. 843 z późń. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 08.06.2020
Data udostępnienia informacji: 08.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2020 13:03 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz