Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych cz. 1, 2, 7, 8, 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 1, 2, 7, 8, 9.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
 
Część zamówienia nr 1:
1)Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, cena: 176.588,64, okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy - Oferta odrzucona.
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, cena: 153.772,14
(6,00 pkt), okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy (4,00 pkt); punktacja: 10,00
                                                                                                   
Część zamówienia nr 2:
1. Biuro Inżynieryjne Marten Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, cena: 76.680,66 (5,81 pkt), okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja: 9,81
2. Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, cena: 61.357,32, okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy - Oferta odrzucona.
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, cena: 74.316,60 (6,00 pkt),
okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja: 10,00
 
Część zamówienia nr 7:
1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MICRO” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów, cena: 239.899,20 (6,00 pkt), okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja: 10,00
 
Część zamówienia nr 8:
1) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, cena: 15.076,11 (6,00 pkt),okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja: 10,00
 
Część zamówienia nr 9:
1) Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, cena: 63.802,56, okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy - Oferta odrzucona
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, cena: 38.464,60 (6,00 pkt), okres udzielonej gwarancji 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja 10,00.
 
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 wybrano ofertę nr 8 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę 153.772,14  zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów. Zamawiający zwiększył wartość przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 wybrano ofertę nr 8 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę 74.316,60 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ
oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 7 wybrano ofertę nr 7 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „MICRO” Marek Kowalski, ul. Lipowa 1, 48-385 Otmuchów, za cenę 239.899,20  zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ
oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów. Zamawiający zwiększył wartość przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do wysokości najkorzystniejszej oferty.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 8 wybrano ofertę nr 8 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę 15.076,11 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ
oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
6. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 9 wybrano ofertę nr 8 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn, za cenę 38.464,60 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ
oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
odrzucono ofertę Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, złożoną w ramach części postępowania nr 1, 2., 3, 9:                             
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.).
Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, złożył ofertę w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 14:45:03. Do oferty Wykonawca załączył dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej. Załączony do oferty dokument nie został podpisany w sposób prawidłowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdyż weryfikacja podpisu wykazała, co następuje: integralność niezachowana - podpisane dane prawdopodobnie zostały zmodyfikowane po ich uwierzytelnieniu elektronicznym.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.).
 
8. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
9. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
10. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
a) w przypadku części zamówienia nr 1, 2, 9: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty;
b) w przypadku części nr 7, 8 : w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 26.06.2020
Data udostępnienia informacji: 26.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.08.2020 13:02 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz