Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do CKZIU (etap 1/2020) w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego" cz. 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pn.: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni (etap 1/2020) w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 4.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
 
1) ATMSOLUTIONS Sp. z o. o. Sp. K. ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki, cena brutto 330.000,00 (0,98 pkt), gwarancja 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja: 4,98

2) METAL-TRADE.PL Wojciech Adamowicz, ul. Jantarowa 24, 80-180 Jankowo Gd., cena brutto 63.960,00 (5,08 pkt), gwarancja 60 miesięcy
(4,00 pkt), punktacja 9,08

3) METAL-TECHNICS POLSKA Sp. z o. o. Sp. K., ul. Ryżowa 43D lok. 1, 02-495 Warszawa, cena brutto 65.067,00 (4,99 pkt), gwarancja 60 miesięcy(4,00 pkt), punktacja 8,99

4) Eurometal Sp. z o. o., Miszewko 41, 80-297 Banino, cena brutto 54.120,00 (6,00 pkt), gwarancja, 60 miesięcy (4,00 pkt), punktacja: 10,00
                                                                                                   
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 wybrano ofertę nr 6 złożoną przez Eurometal Sp. z o. o., Miszewko 41, 80-297 Banino, za cenę 54.120,00 zł brutto. Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 20.07.2020
Data udostępnienia informacji: 20.07.2020